Projekti muudatus

Juhul, kui ehitis on püstitatud ehitusloa saanud ehitusprojektist erinevalt, siis tuleks need muudatused kajastada projekti muudatuses.

Kui esialgset projekti on oluliselt muudetud, siis võib kohalik omavalitus nõuda uue ehitusloa taotlemist vastavalt ehitusseadustikule.

Millal vaja?

 • Kasutusloa taotlemisel
 • Kui ehitustööd on teostatud projektist erinevalt

Mõõdistusprojekt

Mõõdistusprojektis tuuakse välja ehitise olulisemad tehnilised näitajad ja ehitise arhitektuursed joonised. Mõõdistusprojekt koostatakse olemasolevale hoonele. Enamasti koostatakse juhtudel kui hoonet on vaja seadustada või kui puudub esialgne projekt, mille alusel hoone ehitati. Mõõdistusprojekt on oluline osa hoone seadustamisel, auditeerimisel ja kasutusloa saamisel.

Millal vaja?

 • Kasutusloa taotlemisel
 • Ehitusprojekti puudumisel
 • Hoone seadustamiseks
 • Andmete muutmiseks ehitisregistris

Ehitise kasutuseelne audit

Ehitise auditiga on võimalik asendada ehitusprojekti, kui ehitustegevus on teostatud ilma ehitusloata. Auditiga on võimalik asendada ka puuduvaid ehitusdokumente.

Millal on vaja?

 • Ehitusdokumentide puudumisel
 • Ehitusprojekti puudumisel
 • Ehitusloa puudumisel
 • Ehitise seadustamisel

Ehitusjärgne geodeetiline kontrollmõõdistus

Geodeetiline kontrollmõõdistus tuleb teostada peale ehitustööde lõpetamist kõigile hoonetele ja rajatistele. Valminud protokoll laetakse üles kohaliku omavalitsuse geoprotaali.

Millal vaja?

 • Kasutusloa taotlemisel
 • Ehitise seadustamisel

Elektripaigaldise audit

Auditi käigus kontrollitakse elektripaigaldise vastavust kehtivatele normidele. Audit peab olema teostatud kõigile hoonetele, millele soovitakse kasutusluba taotleda – eeldusel, et hoones on elektripaigaldis.

Millal vaja?

 • Kasutusloa taotlemisel
 • Enne elektrisüsteemi kasutusele võtmist
 • Peale paigaldise renoveerimist

Tuleohutus audit

Tuleb teostada juhul, kui hoone ehituse kohta puuduvad ehitusdokumendid või kui hoone on ehitatud omavoliliselt st. ilma ehitusloata. Puuduste esinemisel antakse juhised nende kõrvaldamiseks, peale puuduste kõrvaldamist väljastatakse positiivne auditi protokoll.

Millal vaja?

 • Kasutusloa taotlemisel
 • Ehitusprojekti puudumisel
 • Ehitise seadustamisel
 • Ehitusdokumentide puudumisel
 • Päästeameti ettekirjutusel

Küttekolde ekspertiishinnang

Kui küttekollete ehituse kohta puuduvad ehitusdokumendid või muud ohutust tõendavad dokumendid, siis tuleb teostada küttekolde ekspertiishinnang.

Millal vaja?

 • Ehitusdokumentide puudumisel
 • Kasutusloa taotlemisel

Kaeveload

Kaeveluba annab õiguse teostada kaevetöid kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil, selleks loaga ettenähtud kohas ja tingimustel.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid, mis on sügavamal kui 30 cm maapinnast, või kui tööde tegemisel rikutakse tee- ja/või pinnakatet ning kui tööd on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega.

Kaeveluba ei ole vajalik füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel, v.a juhul, kui tegemist on kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate avalikes huvides kasutavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga.

Kinnisvara ostueelne kontroll​

Kinnisvara ostmine on suur väljaminek, ning seetõttu kaasneb ostuga tihti hirm vastu pükse saada. Selleks, et mitte osta põrsast kotis, on mõistlik lasta korter või maja enne spetsialistil üle vaadata.

Meie teenust kasutades on kindel, et hoone ise ja sellega kaasnev dokumentatsioon on korras ning hiljem puuduvad ebameeldivad üllatused.

Küsi meilt hinnapakkumist

Ehitus- või kasutusloa taotlemine on inimese jaoks, kes ei ole sellega varem kokku puutunud, tülikas protsess.

Pane meie kogemus ja kontaktid enda jaoks tööle, ning õige pea on sul vajaminev luba lihtsa vaevaga käes. 

Küsi meilt hinnapakkumist

  Saates meile sõnumi nõustud meie privaatsuspoliitikaga.